មកមើលវត្ថុទាំងអស់នេះសាកមើល ទោះជាត្រូវបោះចោល តែអាចយកវាមកច្នៃបានក្លាយជាវត្ថុស្អាតៗទាក់ទាញទៅវិញ

វត្ថុជាច្រើនដូចជាកង់ឡានជាដើម ដែលវាខូចអស់ ត្រូវបោះបង់ចោល តែអ្នកមានគំនិតបានធ្វើការកែច្នៃវាយ៉ាងស្រស់ស្អាត គួរជាទីពេញចិត្តតែម្តង ឃើញហើយចង់បាន យកមកមើល យកមកថតបង្ហាញពីភាពស្រស់ស្អាតរបស់ពួកវា ។
ពួកវាពិតជាមានសម្រស់ស្អាត ដាក់ទៅតាមទីតាំងដែលល្អៗ សម្រាប់ពួកវា ។
បងប្អូនអាចច្នៃបានទេ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *