របៀបផ្តាច់គម្រោង Power+ របស់ក្រុមហ៊ុន Smart

បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនស្មាត ជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ក្នុងនោះដែរ ក្រុមហ៊ុនស្មាតមាន​ប្រូម៉ូតសិន​ច្រើនចំពោះ​អតិថិជនរបស់ខ្លួន។ តួរយ៉ាងដូចជាគម្រោង Power+នេះកំពុងពេញនិយមប្រើប្រាស់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា​ព្រោះថា គម្រោងនេះផ្តល់នូវការប្តូរលុយច្រើនអស់ស្ទះ។

១.របៀបភ្ជាប់គម្រោង Power+

1. $1=$125 ដោយចុច *700*100#

2. $1=$250 ដោយចុច *700*200#

3. $1=$1000 ដោយចុច *700*800#

២.របៀបផ្តាច់គម្រោង Power+

ដោយគ្រាន់តែអ្នកវាយ *202# រួចចុចបញ្ចូនជាការស្រេច។

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *