សមរង្សី ៖”អ្នកដឹកនាំប្រទេសសព្វថ្ងៃ មិនចាំបាច់កែច្បាប់ចុះឡើង ហើយមិនចាំបាច់ខ្លាចរូបខ្ញុំ ឈ្មោះខ្ញុំ សម្លេងខ្ញុំ និងស្រមោលខ្ញុំ ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេ បើពួកខ្លួនមិនធ្វើអំពើអាក្រក់”

សមរង្សី អតីតប្រធានគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ បានផ្ញើតមជាមួយការបង្កើតច្បាប់ថ្មីមួយ របស់លោក រដ្ឋមន្រ្តីហ៊ុនសែន ដែលមើលទំនងទៅដូចជាការដាក់រនាំងមួយសំរាប់លោកសមរង្សីក្នុងការចូលរួមធ្វើនយោបាយ អាចនិយាយបានថា ផ្តាច់ជីវិតនយោបាយរបស់សមរង្សីយ៉ាងនេះឯង ។ សមរង្សីបានសរសេរក្នុងគណនីយហ្វេសប៊ុកលោកថា ៖

“អ្នកដឹកនាំប្រទេសសព្វថ្ងៃ មិនចាំបាច់កែច្បាប់ចុះឡើង ហើយមិនចាំបាច់ខ្លាចរូបខ្ញុំ ឈ្មោះខ្ញុំ សម្លេងខ្ញុំ និងស្រមោលខ្ញុំ ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេ បើពួកខ្លួនមិនធ្វើអំពើអាក្រក់”។ បទសម្ភាសន៍ថ្ងៃនេះ ជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ (RFI)។

(*) “The government doesn’t need to — again and again — amend the law on political parties in order to try to — further and further — eliminate me from the political scene, and they would not be afraid of me to that extent if they had not become so vulnerable because they have done so many bad things.”)

សូមស្តាប់វីដេអូការបកស្រាយរបស់លោក ៖

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *