បច្ចេកវិទ្យា៖ តើអ្នកចេះប្រើ Google Drive នៅ?

ថ្ងៃនេះគេហទំព័រ sabayrohot.com នឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបប្រើGoogle Drive។ Google Drive ជាផលិតផលមួយក្នុង​ចំណោមផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Google ហើយGoogle Driveវាបានភ្ជាប់មកឲ្យយើងស្រាប់នៅពេលដែលយើង​បង្កើត​ account gmail មួយ។Google Drive ជាកន្លែងដែលអាចឲ្យយើងផ្ទុកទិន្នន័យលើonline បាន ពេលយើងទៅណាដោយ​មិនបាន​យកនៅទិន្នន័យទៅជាមួយនោះយើងគ្រាន់តែបើកaccount gmail របស់យើង គឺអាចប្រើប្រាស់វាបានហើយ។ បើយើងនិយាយ​ឲ្យស្រួលទៅគឺថារក្សាទិន្នន័យលើ Server ក្រុមហ៊ុនGoogle។

វីដេអូខាងក្រោមបង្ហាញពីការប្រើ Google Drive ខ្លះទាក់ទងនឹងការយកឯកសារ ឬរូបភាពផ្ញើតាមរយៈអ៊ីម៉ែល​ដោយឯកសារ​ទាំងនោះអាចជាវីដេអូ រូបភាព ឯកសារ MS Office ជាដើម។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Google អនុញ្ញាតឲ្យយើងផ្ទូកទិន្នន័យបានតែ 15GB បុន្តែអ្នកអាចupgrade បាន​ ដែលវាមានតម្លៃ​ដូចខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *