ឯកសារបណ្តឹងព្រហ្មទណ្ឌ

អ្នកទាំងអស់គ្នាពិបាកស្វែងរកឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្តឹងព្រហ្មទណ្ឌមែនដែរឫទេ? ឥឡូវនេះវេបសាយរបស់យើងខ្ញុំនឹងបង្ហោះឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកច្បាប់ ដើម្បីអោយបងប្អូន និងសិស្សានុសិស្សងាយស្រួលទាញយក រក្សាទុកក្នុងការចាំបាច់ផ្សេងៗ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *