តើពន្ធកាត់ទុកគឺជាអ្វី

ពន្ធកាត់ទុកគឺជាពន្ធ ដែលត្រូវបានកាត់ទុកដោយអ្នកជាប់ពន្ធនិវាសជនលើការទូទាត់មួយចំនួនដែលធ្វើឡើងជាសាច់ប្រាក់ ឫជាវត្ថុ អោយទៅអ្នកជាប់ពន្ធនិវាសជន និងអនិវាសនជន។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *