កញ្ញា រ៉ូហ្សិត “ខ្ញុំបានទូទាត់ថវិកាសងគេរួចហើយ ដែលខ្ញុំមិនយកលុយប្រជាពលរដ្ឋអូរចារ…”

“ខ្ញុំបានទូទាត់ថវិកាសងគេរួចហើយ ដែលខ្ញុំមិនយកលុយប្រជាពលរដ្ឋអូរចារ ពេលមកទទួលសេវារដ្ឋបាលនៅសាលាសង្កាត់អូរចារ ក្នុងរយះពេលមួយខែដំបូងរបស់ខ្ញុំ ហើយក្នុងនោះផងដែលខ្ញុំក៏បានចេញថវិកាជំនួសពលរដ្ឋក្រីក្ររបស់ខ្ញុំ ពេលមកទទួលសេវាបន្តបន្ទាប់ ។ តែឥលូវនេះក្នុងនាមខ្ញុំចៅសង្កាត់ និងអនុវត្តដីការបស់សង្កាត់អូរចារ ដែលអនុម័ត្តដោយក្រុមប្រឹក្សា

 

 

 

សង្កាត់អូរចារ កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ គឺតម្លៃសេវារដ្ឋបាលនៅសាលាសង្កាត់អូរចារទាំងអស់ គឺ០រៀលទាំងអស់ ។

💐💐💐💐💐💐💐💐

ថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧” ជាសារដែលកញ្ញាបានបង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធសង្គមហ្វេសបុករបស់គាត់។

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *